Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Mehatronika  H - OET 2  Osnovi elektrotehnike 2 Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja  

Završni ispit se sastoji iz dva dela. Prvi deo ispita se polaže u terminu predviđenom za održavanje ispita iz Osnova elektrotehnike 2, prema rasporedu ispita za tekuću školsku godinu, koja se nalazi na sajtu Fakulteta (www.ftn.uns.ac.rs, Raspored i realizacija). Drugi deo ispita se polaže 2–3 dana nakon prvog dela. Tačan termin održavanja drugog dela ispita objavljuje se zajedno sa rezultatima prvog dela ispita.

Prvi deo ispita se sastoji iz 4 duža (inženjerska) zadatka. Prva dva zadatka obuhvataju gradivo iz oblasti magnetizma. Druga dva zadatka su iz oblasti vremenski promenljivih električnih struja. Svi zadaci se boduju sa po 25 bodova.

Da bi student položio prvi deo ispita mora tačno da uradi barem 50% od svakog zadatka. Prvi deo ispita je eliminatoran, što znači da će student biti pozvan na drugi deo ispita samo ako je položio prvi deo ispita. Prvi deo ispita traje 180 minuta (3 sata).

Student može da polaže prvi deo ispita i parcijalno. Ako se odluči za parcijalno polaganje, tada u jednom terminu polaže ili samo prvi deo (K1), ili samo drugi (K2). U tom slučaju za rešavanje zadataka iz odabrane oblasti student ima na raspolaganju 90 minuta (1,5 sat). Zadaci se rade u ispitnim sveskama, koje studenti dobijaju na početku ispita. Drugi (teorijski) deo ispita se sastoji od 10 pitanja ili kraćih zadataka, 5 iz gradiva magnetizma i 5 iz gradiva vremenski promenljivih električnih struja. Sva pitanja/zadaci se boduju sa po 5 bodova.

Da bi student položio drugi deo ispita, mora da uradi tačno, najmanje 50% pitanja/zadatka iz magnetizma i najmanje 50% pitanja/zadatka iz vremenski promenljivih električnih struja, odnosno, da ostvari najmanje 25 bodova (12,5 MAGN + 12,5 VPS). Drugi deo ispita traje 60 minuta.

Tokom semestra, predviđeno je održavanje 2 kolokvijuma, pri čemu prvi pokriva oblast magnetizma, a drugi, oblast vremenski promenljivih struja. Položena oba kolokvijuma omogućavaju izlazak na drugi (teorijski) deo ispita. Kolokvijumi traju 90 minuta. Prvi kolokvijum se organizuje krajem aprila, drugi u prvom terminu junsko-julskog ispitnog roka.

Tokom semestra će se organizovati i dva testa, koja sadrže po 5 pitanja, na kojem studenti mogu da osvoje najviše po pet poena. Osim toga, 10 dodatnih poena mogu da se osvoje i na testiranju posle odrađenog ciklusa laboratorijskih vežbi.

Konačna ocena se formira na sledeći način: (K1 max 50p + K2 max 50p)/2 + Teorija max 50p + Testovi max (2 x 5p = 10 p) + Test iz lab vežbi max 10p = 120 poena. Bodovi sa testova se dodaju samo nakon postizanja praga, min 50p na zadacima i teoriji.

Svaki izlazak na ispit (nezavisno od toga da li se polaze samo deo ispita, ceo ispit ili samo teorija) treba da se prijavi u studentskoj službi. Bez prijavljenog ispita, student ne može da pristupi polaganju ispita. Samo se prvi kolokvijum ne prijavljuje.

 
Obaveštenja
Kolokvijum K1 2023/2024
Dobrodošlica 2023/2024
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 11. 4. 2024.
Ispit održan 17. 2. 2024.
Ispit održan 10. 2. 2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 11. 4. ...
ZiR - ispit održan 10. 2. ...
ZiR - ispit održan 27.01.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Karolina Kasaš-La...
Osnovne informacije
Fond časova 2+2+1
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Raspored predavanja
Utorkom i četvrtkom
Dodatni materijal
Zadaci za auditorne vežbe ...
Poglavlja knjige
Primer teorijskih pitanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs