Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Modelovanje EM polja u elektrodistributivnim sistemima Pošaljite tekst prijatelju
Osnovno o projektu
O projektu...  

Predmet istraživanja su elektromagnetska polja koja nastupaju u elementima elektrodistributivnih sistema. Poznavanje elektromagnetskih polja u svim delovima elektrodistributivnih sistema - nadzemnim i podzemnim vodovima, transformatorskim stanicama, rasklopnim postrojenjima i sl., omogućavaju optimalan izbor opreme i optimalno korišćenje resursa.

Gubici usled površinskog efekta i efekta blizine, izborom i optimalnom konstrukcijom provodnika, mogu da se svedu na najmanju moguću meru.

Poseban problem, naročito u vreme daljeg povećanja instalisanih snaga uređaja, je elektromagnetsko zračenje pojedinih uređaja i uticaj tog zračenja na žive organizme. Sve više su, u elektrodistributivnim sistemima, prisutni elementi elektromagnetske kompatibilnosti, o kojima se do sada veoma malo vodilo računa.

 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs